1393/2/9 سه‌شنبه

 کارکنان اداره مالی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری


 

ردیف

نام  و نام  خانوادگی

سمت

مدرک

معرفی 

1


کیوان     ولی  پور

مدیر مالی


کارشناسی ارشد


       
شرح وظایف
 

2


 محبوبه باقری

کارشناس مسئول  برنامه و بودجه

کارشناسی  ارشد             

         شرح وظایف

3

فاطمه مهدیان

 

کارشناس مالی

کارشناسی

          شرح وظایف