1393/2/7 یکشنبه
کارکنان حوزه ی آموزش دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک
معرفی
1
کبری مبینی دهکردی 
سرپرست  اداره خدمات آموزش
کارشناسی ارشد
2
مریم اسلامی 
کاربر ارشد سیستم جامع گلستان استان
کارشناسی ارشد
3
اکبر کاظمی 
کارشناس آموزش _ مشمولین و سنوات
کارشناسی
4             رسول بلالی 
کارشناس خدمات  آموزش _ دانش آموختگان
کارشناسی
5
محبوبه احمدی 
کارشناس خدمات آموزش ،مرخصی ،تغیر رشته
کارشناسی
6
نسرین اشرفی 
کارشناس دانش آموختگان استان 
کارشناسی ارشد
7 کبری شهباز 
کارشناس برنامه ریزی
کارشناسی