1393/1/17 یکشنبه
کارکنان اداره امور اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک
 
1
عبدالرضا مالکی
مدیر امور اداری
کارشناسی ارشد
2
مرتضی عابدی
کارشناس اداری
کارشناسی
 
3
پیمان محمدی
مسئول دبیرخانه
دیپلم
 
4
زهرا نادعلی
کاربر اداری
کارشناسی
 
5
اکبر خادمی
کارپرداز
کارشناسی
 
6
ابوالفضل انصاری
متصدی خدمات
دیپلم