1393/2/7 یکشنبه
علی  ایزدی : مدیر حراست دانشگاه

تماس با اداره حراست: 32222298-038