1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نور گندمان
دانشکده
رشته
گرایش
علوم انسانی
زبانشناسی و زبانهای خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری (چندبخشی )
علوم انسانی
تربیت بدنی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )
علوم انسانی
تربیت بدنی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )
علوم انسانی
تربیت بدنی
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
علوم انسانی
الهیات
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی
حقوق
حقوق
علوم انسانی
زبان وادبیات انگلیسی
زبان وادبیات انگلیسی
علوم انسانی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی (چندبخشی )
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی (علوم دامی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )