1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نورواحد بلداجی
دانشکده
رشته
گرایش
علوم انسانی
حقوق
حقوق
علوم انسانی
مدیریت
مدیریت دولتی
علوم انسانی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (پژوهشگری)
فنی و مهندسی
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
مهندسی کشاورزی
مهندسی آب وزهکشی
علوم و مهندسی آب