1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نور سامان
دانشکده
رشته
گرایش
علوم پایه
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع (چندبخشی )
علوم انسانی
زبانشناسی و زبانهای خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری (چندبخشی )
علوم انسانی
اقتصاد
علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی
علوم انسانی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی مدیریت پروژه
فنی و مهندسی
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع