1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نور فرخشهر
دانشکده
رشته
گرایش
علوم پایه
زیست شناسی
زیست شناسی گرایش عمومی
علوم پایه
زیست شناسی
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
علوم پایه
فیزیک
فیزیک (حالت جامد)
علوم انسانی
علوم تربیتی
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
راهنمایی و مشاوره
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری (چندبخشی )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای انسانی (روستایی )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای انسانی (شهری )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )