1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نور واحد جونقان

دانشکده

رشته

علوم انسانی

مدیریت دولتی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

علوم انسانی

حسابداری

علوم انسانی

الهیات ( علوم، قرآن و حدیث )

علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی ( علوم دامی )

علوم پایه

ریاضی