1396/2/26 سه‌شنبه رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور واحد شلمزار

رشته

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

روانشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

تربیت بدنی

زمین شناسی

مهندسی اقتصاد کشاورزی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر