1396/2/24 یکشنبه رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور ردل
دانشکده
گرایش
رشته
علوم پایه
ریاضی
ریاضیات و کاربردها
علوم پایه
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع (چندبخشی )
علوم انسانی
علوم تربیتی
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
علوم انسانی
علوم تربیتی
راهنمایی و مشاوره
علوم انسانی
زبانشناسی و زبانهای خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری (چندبخشی )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
علوم انسانی
الهیات
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
علوم انسانی
حقوق
حقوق
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )