1396/2/26 سه‌شنبه لیست رشته های دانشگاه پیام نور بروجن
دانشکده
رشته
گرایش
علوم پایه
ریاضی
ریاضی (کاربردی )
علوم پایه
ریاضی
ریاضیات و کاربردها
علوم پایه
فیزیک
فیزیک (هسته ای )
علوم پایه
فیزیک
فیزیک (حالت جامد)
علوم پایه
شیمی
شیمی (کاربردی )
علوم پایه
زمین شناسی
زمین شناسی
علوم پایه
زمین شناسی
زمین شناسی (کاربردی )
علوم پایه
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
علوم پایه
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع (چندبخشی )
علوم انسانی
زبانشناسی و زبانهای خارجی
مترجمی زبان انگلیسی
علوم انسانی
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی
ادبیات فارسی
زبان وادبیات فارسی
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری
علوم انسانی
تربیت بدنی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی
علوم انسانی
تربیت بدنی
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای انسانی (روستایی )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیای انسانی (شهری )
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی
جغرافیا
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی
علوم انسانی
مدیریت
مدیریت دولتی
علوم انسانی
مدیریت
مدیریت جهانگردی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
علوم انسانی
الهیات
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
علوم انسانی
حقوق
حقوق
علوم انسانی
زبان وادبیات عرب
زبان و ادبیات عربی
علوم انسانی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت پروژه
مهندسی مدیریت پروژه
فنی و مهندسی
مهندسی عمران
مهندسی عمران
فنی و مهندسی
مهندسی صنایع
مهندسی صنایع
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
علوم کامپیوتر(چندبخشی )