1396/2/24 یکشنبه رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور فارسان
دانشکده
گروه آموزشی
رشته تحصیلی
علوم پایه
ریاضی
ریاضی (کاربردی )
علوم پایه
ریاضی
ریاضیات و کاربردها
علوم پایه
فیزیک
فیزیک (حالت جامد)
علوم پایه
کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
علوم پایه
کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات
علوم پایه
علوم کامپیوتر
علوم کامپیوتر
علوم پایه
مهندسی کشاورزی
مهندسی کشاورزی (اقتصادکشاورزی)
علوم انسانی
علوم تربیتی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
علوم انسانی
علوم تربیتی
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
علوم انسانی
ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی
حسابداری
حسابداری (چندبخشی )
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
علوم انسانی
روانشناسی
روانشناسی
علوم انسانی
مدیریت
مدیریت بازرگانی
علوم انسانی
مدیریت
مدیریت جهانگردی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث
علوم انسانی
الهیات
الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی
علوم انسانی
الهیات
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی
اقتصاد
علوم اقتصادی (اقتصادنظری )
علوم انسانی
اقتصاد
علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )
علوم انسانی
علوم اجتماعی
علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
علوم انسانی
حقوق
حقوق
علوم انسانی
تاریخ
تاریخ
علوم انسانی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی (چندبخشی )
علوم انسانی
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی (چندبخشی )
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی آب وخاک
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )
مهندسی کشاورزی
علوم کشاورزی
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
علوم کامپیوتر(چندبخشی )