آیین نامه انتخاب دانشجویی نمونه دانشگاه پیام نور
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه پیام نور
 
    به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزشهای اسلامی واخلاق حرفه ای و با هدف افزایش تحرک  ، نوآوری و شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برترعلمی فرهنگی در بین دانشجویان، آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه تدوین می گردد.
 
ماده 1 تعاریف : دانشجوی نمونه: فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی،پژوهشی، فرهنگی ، اجتماعی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد دانشجویان دیگر باشد .
الف: ویژگی های علمی :شامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی
ب : ویژگی های فرهنگی واجتماعی : شامل فعالیت های ایثارگری ، قرآنی ، اجتماعی، سیاسی، ورزشی ، هنری و ادبی.
ج : شئون دانشجویی :شامل رعایت ضوابط و مقررات ، رفتار ، اخلاق ، مسئولیت پذیری ، اعتقادات دینی و مذهبی.
 
ماده 2 : شرایط شرکت کنندگان:    دانشجویانی که حداقل یک نیمسال تحصیلی را با معدل کل در هر یک از مقاطع کارشناسی( 16) ،کارشناسی‌ارشد ( 17) و دکتری تخصصیPh.D ( 17 ) گذرانده باشند میتوانند در این رقابت شرکت نمایند.
وزیر                  تبصره 1 : دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه هر سال دانش آموخته می شوند می‌توانند در همان سال در این رقابت شرکت نمایند.
تبصره 2 : هر دانشجو در هرمقطع یک بار می تواند بعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شود.
تبصره 3: داشتن حداقل معدل کل و کسب حداقل امتیاز از بخشهای پژوهشی،فرهنگی ، اجتماعی وشئون دانشجویی برای شرکت در این رقابت الزامی است.
تبصره 4 : دانشجویان دارای سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و یا مراجع قانونی ذیربط امکان شرکت در این رقابت را ندارند.
تبصره 5:ارائه تاییدیه برای کلیه فعالیتهای علمی و فرهنگی ، اجتماعی ضروری است وصرفا فعالیتهای صورت گرفته در مقطع فعلی دانشجو ملاک محاسبه و امتیاز می باشد.
تبصره 6:ارایه مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه ،گواهی در دست چاپ بودن از انتشارات برای کلیه تالیفات، ترجمه ویا گردآوری ضروری است.
تبصره 7: مدارک دانشجویان بر حسب گروه تخصصی و مقطع مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
                   ماده 3 : نحوه محاسبه امتیازات:
مقطع تحصیلی
علمی،پژوهشی
فرهنگی،اجتماعی
(حداقل و حداکثر)
شئونات
(حداقل و حداکثر)
جمع
آموزشی
پژوهشی
(حداقل و حداکثر)
المپیادهای علمی
کارشناسی
38
30-6
2- 0
25 10
5 3
100
کاشناسی ارشد
28
40-15
2- 0
25 10
5 3
100
دکتری
12
48-20
-
30 - 15
10- 5
100
 
ماده 4 : نحوه محاسبه امتیاز بخش علمی
1-4 آموزشی: از مجموع امتیاز آموزشی ، بخشی به معدل کل واحدهای گذرانده اختصاص و بخش دیگر به معدل هر نیمسال تحصیلی دانشجو براساس جدول زیر تعلق می گیرد. در صورتی که واحدها زودتر از سنوات تعیین شده اتمام یابد به نیمسال باقیمانده ، امتیاز بالاترین معدل نیمسال تعلق میگیرد
 
           کارشناسی
                   معدل کل واحدهای گذرانده 30 امتیاز
نحوه محاسبه امتیاز
(14 – معدل ) * 5
 
                          معدل نیمسال های تحصیلی
                   8 امتیاز  برای 8 نیمسال
             معدل در هر نیمسال
امتیاز
17-16
18-1/17
19-1/18
20-1/19
25/.
5/.
75/.
1
 
 
کارشناسی ارشد
معدل کل واحدهای گذرانده   24 امتیاز
نحوه محاسبه امتیاز
( 16 – معدل ) * 6
                    معدل نیمسال های تحصیلی
               4 امتیاز   برای 4 نیمسال
            معدل در هر نیمسال
    امتیاز                                                                                 
18-17
19-1/18
20-1/19
5/.
75/
1
 
    دکترای تخصصی Ph.D
   معدل کل واحدهای گذرانده 9 امتیاز
نحوه محاسبه امتیاز
( 17 – معدل ) * 3
معدل نیمسال های تحصیلی
3 امتیاز برای 3 نیمسال
معدل در هر نیمسال
امتیاز
18-17
19-1/18
20 – 1/19
5/.
75/.
1
 
             ٭ با افزایش سنوات سقف تحصیلی حداکثر تا سقف 30 امتیاز محاسبه خواهد شد.
                            2-4 - المپیادهای علمی
 
المپیادهای علمی
عنوان
امتیاز
اول
2
دوم
5/1
سوم
1
         3-4 پژوهشی
تبصره 1 : کلیه فعالیت های بخش پژوهشی باید مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی دانشجو باشد.
تبصره 2: کلیه فعالیتهای پژوهشی که بصورت مشترک با اساتید دانشگاه صورت گرفته است انفرادی محسوب ودارای امتیاز انفرادی می باشد.
تبصره 3:    درصورتیکه فعالیتهای پژوهشی دانشجو بیشتر از سقف تعیین شده پژوهشی باشد تا سقف 10 امتیاز به عنوان امتیاز ترجیحی به مجموع امتیاز این بخش آنان قابل افزایش خواهد بود .
 الف ـ مقالات :
تبصره : حداکثر امتیاز بخش مقالات 30 درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع می باشد
1-3-4- چاپ هر مقاله در مجلات نمایه شده معتبر خارجی و مجلات دارای امتیاز علمی و پژوهشی .
تعداد نویسنده یا نویسندگان
امتیاز
یک تادو نفره
5
بیشتر از 2 نفر
4
2-3-4- چاپ هر مقاله در سایر مجموعه های معتبر علمی ترویجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل کشورومجلات علمی تخصصی .
تعداد نویسنده یا نویسندگان
امتیاز
یک تادو نفره
3
بیشتر از 2 نفر
2
3-3-4- ارائه یاچاپ مقاله( سخنرانی، پوستر) درکنفرانس ها و مجامع علمی بین المللی وداخلی.
تعداد نویسنده یا نویسندگان
امتیاز
یک تادو نفره
2
بیشتر از 2 نفر
5/1
  
ب ـ فعالیت های تحقیقاتی
تبصره : حداکثر امتیاز بخش فعالیتهای تحقیقاتی 30 درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع
می باشد
·        فعالیت و همکاری در هر طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه ، طرح های ملی و تحقیقات کاربردی
نحوه اجرا
سقف امتیاز
کارشناسی
کارشناسی ارشد
 
دکترای
مجری مستقیم
5
7
10
همکاری در طرح
3
4
6
تبصره1: امتیازفعالیت و همکاری در طرح های ملی باضریب دو محاسبه می گردد.
تبصره 2: در صورت ارائه یک طرح تحقیقاتی در جشنواره های متعدد صرفا امتیاز یک بخش در نظر گرفته خواهد شد.
ج: تألیف کتاب
·        تألیف هر کتاب چاپ شده یا در دست چاپ.
تعداد نویسنده یا نویسندگان
سقف امتیاز
کارشناسی
کارشناسی‌ارشد
دکترای‌
1 نفره
4
7
9
2 نفره
3
5
6
2 نفر به بالا
2
3
3
·        به تالیف کتاب به صورت تصنیفی یا کتب مرجع ده امتیاز تعلق می گیرد
د ـ : ترجمه و گردآوری کتاب
·        ترجمه یا گردآوری کتاب (چاپ شده یا در دست چاپ)
 
تعداد نویسنده یا نویسندگان
سقف امتیاز
کارشناسی
کارشناسی‌ارشد
دکترای‌
1 نفره
3
5
7
2 نفره
2
4
6
2 نفر به بالا
1
3
5
ه : اختراع ، ابداع و نوآوری
تبصره : حداکثر امتیاز بخش اختراع ، ابداع و نوآوری 30 درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع می باشد
·    به اختراع ، ابداع و یا نوآوری دارای تائیدیه ازسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، دبیرخانه جشنواره خوارزمی ،ابن سینا ،رازی، فارابی وسایرجشنواره های مورد تأیید وزارتین امتیاز ذیل تعلق می گیرد.
 
تعداد
سقف امتیاز
کارشناسی
کارشناسی‌ ارشد
دکترای‌
1 نفره
4
7
9
2 نفره
3
5
6
3 نفر وبالاتر
2
3
3
و : تجاری سازی علم:
            تبصره : حداکثر امتیاز این بخش 10 درصد امتیاز بخش پژوهشی متناسب هر مقطع
            می باشد.
به هرگونه ارائه طرح ویا ایده اجرا شده در کلیه بخشهای مختلف صنعتی ، خدماتی ، عمومی ، اجتماعی ودانشگاهی با گواهی بالاترین مقام آن بخش وتایید معاون پژوهشی/تحقیقات وفناوری دانشگاه ، حسب نوع وسطح آن ازیک تا پنج امتیاز تعلق می گیرد.
 
ماده 5:  نحوه امتیازدهی بخش فرهنگی ،اجتماعی (حداکثر 25 امتیاز)
تبصره : صرفا فعالیت های فرهنگی واجتماعی که در مقطع تحصیلی فعلی دانشجو صورت گرفته باشد مورد پذیرش خواهد بود.
1-5 فعالیت های قرآنی:
·                    کسب مقام در مسابقات قرآن (حفظ , قرائت ,تفسیر)و نهج البلاغه
عنوان
بین المللی
کشوری
در سطح دانشگاهها
مقام اول
25
19
14
مقام دوم
22
17
12
مقام سوم
20
15
10
 
·                    تألیف،ترجمه یا گردآوری با موضوعات قرآنی
 
نحوه اجرا
در سطح بین المللی
در سطح کشوری
در سطح دانشگاهها
یک نفره
25
15
10
دو نفره به بالا
15
10
8
تبصره : تالیفات دانشجویان رشته های علوم قرآنی با موضوعات قرآنی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار
 می گیرد.
*عضویت وهمکاری در کانون های قرآنی ، عترت و نمازدر سطح دانشگاه 5 ودر سطح کشوری7 امتیاز تعلق می گیرد
*مربیان قرآنی دارای تائیدیه از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و یا سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی ، 5 امتیاز.
2-5 فعالیت های سیاسی و اجتماعی: (شامل مصادیق زیر می باشد)
·                    به ازاء هر سال عضویت عادی در بسیج دانشجویی دانشگاه یک امتیاز وعضویت فعال 3 امتیاز
·           به ازاء هر سال عضویت درتشکل دارای مجوز از هیأت نظارت دانشگاه (که فعالیت آنان مورد تایید هیات نظارت برتشکلهای اسلامی باشد)یک امتیاز
·                    به ازاء هر سال  عضویت درشوراهای صنفی یک امتیاز
·          به ازاء هر سال همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه, و یا کمیته‌ها و انجمن‌های علمی و پژوهشی/کمیته تحقیقات دانشگاه یک ‌امتیاز
تبصره : حداکثرامتیاز این بخش 21 امتیاز بوده ودرصورت عضویت همزمان در هر یک از موارد یاد شده ، تنها به یک عضویت امتیاز تعلق می گیرد.
·                    تالیف با موضوعات اجتماعی و سیاسی دارای تائیدیه از هیات نظارت بر نشریات دانشگاه (حد اکثر 10 امتیاز)
نحوه اجرا
چاپ شده
در دست چاپ
یک نفره
6
4
دو نفرو بالاتر
4
2
·          عضویت فعال در کانون های هلال احمر و گروه های امداد و نجات واردوهای سازندگی به ازاء هر سال، امتیاز زیر تعلق می‌گیرد. (حد اکثر 7امتیاز)
نحوه عضویت
امتیاز
عضویت فعال
1
مشارکت و حضور در امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه
5
 
·          مشارکت و همکاری در تهیه نشریات دانشگاهی دارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که مورد تایید هیات نظارت بر نشریات دانشجویی کشور باشد به ازاء هر سال امتیاز ذیل تعلق می گیرد. (حد اکثر هفت امتیاز)
وضعیت همکاری
امتیاز
مدیر مسئول یا سردبیر
4
عضو شورای سردبیری و هیأت تحریریه
2
همکاری
1
            3-5   فعالیت های ادبی ، هنری واجتماعی:
·   به کسب عناوین در مسابقات، جشنواره های معتبرهنری و ادبی امتیاز ذیل تعلق می‌گیرد.
 
عنوان
بین المللی
کشوری
در سطح دانشگاهها
اول
20
12
8
دوم
17
10
6
سوم
15
8
4
· به دانشجویانی که در یکی از رشته های هنری و ادبی دارای مدرک مربیگری از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند منوط به عدم تطابق رشته با مدرک مربیگری 6 امتیاز تعلق می گیرد.
·    تالیف با موضوعات ادبی و هنری دارای تائیدیه از هیات نظارت بر نشریات دانشگاه منوط به عدم تطابق رشته با فعالیت (حد اکثر شش امتیاز)
·    به مشارکت و همکاری در کانون های ادبی و هنری به ازاء هر سال منوط به عدم تطابق رشته با فعالیت یک امتیاز تعلق می‌گیرد.
· به آثار و فعالیت های ادبی و هنری بارز باتوجه به ارزش اثر حداکثر 6 امتیاز تعلق می‌گیرد. تشخیص ارزش اثر بعهده مدیریت فرهنگی دانشگاه و یا ارائه تأییدیه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
·    برگزاری نمایشگاههایی در دانشگاه که معرف آثار و فعالیتهای فرهنگی ، ادبی و هنری شخص دانشجو میباشد 3 امتیاز تعلق می‌گیرد.
·    برگزاری نمایشگاه با موضوعات قرآنی و دفاع مقدس 5 امتیاز تعلق می گیرد. 
· به دانشجویان شرکت کننده در اروهای راهیان نور ،‌اردوهای هجرت ، اردوهای جهادی ، طرح معرفت وسایر اردوهایی که توسط وزارتین ویانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها طراحی وبرای اجرا به دانشگاهها ابلاغ می گردد ، 3 امتیاز تعلق می گیرد.
·    به دانشجویانی که به صورت داوطلبانه خون اهداء می نمایند 2 امتیاز تعلق می گیرد.
· به دانشجویان شرکت کننده در کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی وسایر کارگاههایی که توسط دفاتر مشاوره دانشگاهها برگزار میشود یک امتیاز تعلق می گیرد.
·    به دانشجویان فعال در برگزاری کرسی های نظریه پردازی وآزاد اندیشی 2 امتیاز تعلق می گیرد.
·    به دانشجویان شرکت کننده در جشنواره ملی حرکت ویا سایر جشنواره های مورد تایید وزارتین 2 امتیاز تعلق می گیرد.
· به ازای هرسال عضویت وهمکاری در بنیاد های خیریه وعام المنفعه دانشجویی رسمی ازقبیل دارالایتام و غیره دو امتیاز تعلق می گیرد. به عضویت در هیات امنای موسسات خیریه رسمی سه امتیاز تعلق می گیرد.
·    به اعضای تعاونیهای دانشجویی که بطوررسمی فعالیت می نمایند دو امتیاز تعلق می گیرد.
 
ماده 6 : ایثارگری:
· جانبازان70 درصد    25 امتیاز
· جانبازان 25 تا 69 درصد معادل یک سوم درصد جانبازی   (حداقل امتیاز 10)
· آزادگان و رزمندگان به ازاء هرماه اسارت و یا حضور داوطلبانه در جبهه یک امتیاز 
· فرزند و همسر( شهید ،‌ جانباز پنجاه درصد به بالا ، آزاده) 15 امتیاز
· فرزند و همسر جانباز 25 تا 49 درصد 10 امتیاز  
 تبصره1 : امتیاز میزان‌حضور خواهران دراسارت وجبهه با ضریب دومحاسبه خواهد شد.
 تبصره 2: حداکثر امتیاز بخش فرهنگی جانبازان دارای فعالیت فرهنگی 35 امتیاز می‌باشد.
 
ماده 7 : فعالیت های ورزشی:
·                    به کسب عناوین ورزشی امتیاز ذیل تعلق می گیرد.
 
عنوان
بین المللی
کشوری
دانشگاهی
اول
20
12
6
دوم
17
10
4
سوم
15
8
2
 
تبصره1: به عناوین کسب شده در مسابقات استانی که در مقطع فعلی دانشجو باشد امتیاز بخش دانشگاهها تعلق می گیرد.
تبصره2: مرجع تأیید کننده عناوین در دانشگاه ، معاونت دانشجویی و فرهنگی و در خارج از دانشگاه مراجع ذیربط می باشد.
·          به دانشجویان دارای کارت مربیگری و داوری در یکی از رشته های ورزشی از انجمن ها و فدراسیون های ورزشی که به تأیید اداره تربیت بدنی دانشگاه رسیده باشد 6 امتیاز تعلق می گیرد.
·                    به تالیف کتاب با موضوعات ورزشی 5 امتیاز تعلق می گیرد
تبصره : تالیفات دانشجویان رشته های تربیت بدنی با موضوعات ورزشی در بخش پژوهشی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
 
 
 
ماده 8: شئون دانشجویی
شاخص‌های امتیاز شئون دانشجویی به شرح ذیل می باشدکه پس از تعیین امتیاز درهریک از موارد شش گانه مجموع امتیازبدست آمده برعدد شش تقسیم وعدد حاصله امتیاز بخش شئون دانشجو می باشد.
 
ردیف
عنوان
محدوده امتیاز
1
پایبندی به انجام فرایض دینی و متعهد بودن
0تا 10
2
رعایت پوشش اسلامی برادران و خواهران
0تا 10
3
رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهای اجتماعی
0تا 10
4
رعایت اخلاق ومسئولیتهای حرفه‌ای
0تا 10
5
احترام به اساتید ، دانشجویان وسایرین
0تا 10
6
سایر ویژه گیهای برجسته دانشجو
0تا 10
 
 
* به دانشجویان معلول در صورت کسب 90 درصد حد نصاب امتیاز لازم برای شرکت در این رقابت ده امتیاز تشویقی تعلق می گیرد. ارائه تأییدیه از سازمان بهزیستی برای این گروه از دانشجویان ضروری است.
* مرجع رسیدگی نهائی امتیازات بخش های علمی،پژوهشی، فرهنگی و شئون دانشجویی به ترتیب با معاونت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور  می‌باشد.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر