مدیر گروه علوم اجتماعی و جغرافیا  استان (  دکتر داوود مهدوی)

مدیر گروه مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری  ( دکتر سعید فرجام)

مدیر گروه بخش علوم تربیتی و روانشناسی استان  ( دکتر علی اکبر  شریفی)

مدیر گروه آموزشی و پژوهشی  هنر و معماری  (سرکار خانم صبا  آل ابراهیم)

مدیر علوم فنی و مهندسی  ( مهندس امین میرزاخانی نافچی)

مدیر گروه ادبیات و زبان های خارجه (دکتر زهرا صالحی ساداتی)

مدیر گروه علوم پایه استان ( دکتر محسن نکوئی نیا)

مدیر گروه الهیات و علوم  اسلامی استان (دکتر امین امانی بابادی)

مدیر گروه علوم کشاورزی استان  (دکتر رضا مهاجر)