نام و نام خانوادگی:  فاطمه مهدیان

سمت: کارشناس حقوق و دستمزد واعتبارات

مدرک: کارشناسی

شرح وظایف:

1.        تهیه لیست پرداخت حقوق ماهیانه‌ی کلیه‌ی کارکنان استان.

2.       پرداخت حق مدیریت کارکنان و آمد و شد مدیران به صورت مستمر.

3.      پرداخت اضافه کار، مأموریت، دیون، تفاوت احکام و سایر کمک‌های رفاهی.

4.       ارسال لیست حق بیمه کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.

5.      پرداخت کلیه تک سندهای حقوقی.

6.       تهیه لیست وام‌ها و کسورات به صورت ماهانه و ارسال جهت پرداخت.

7.      پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین و عائله مندی بازنشستگان.

8.      پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در کوتاه‌ترین زمان.

9.       پرداخت بازخرید مرخصی بازنشستگان و اعضای محترم هیأت علمی.

10.     پرداخت کمک هزینه‌ی فوت و ازدواج، مهدکودک، دانش آموزان ممتاز و غیره.

11.     تهیه صورت درآمدهای متفرقه و ارسال به سازمان.

12.    پیگیری لازم جهت بیمه مکمل کارکنان.

13.   استرداد شهریه دانشجویان بستانکار.