نام و نام خانوادگی: محبوبه باقری

سمت: کارشناس مسئول  برنامه و بودجه

مدرک: کارشناسی ارشد

شرح وظایف:

   
الف. اموال:

1.        صورت برداری اموال موجود درکلیه واحدهای دانشگاه و ثبت اطلاعات اموال.

2.       تهیه برچسب اموال جهت کلیه مراکز و واحدهای تابعه استان.

3.      برگزاری کارگاهای آموزشی در خصوص ثبت و نگهداری حساب اموال با حضور اساتید محترم آقای فضلی رئیس اداره اموال، آقای شکاری کارشناس محترم اداره اموال.

4.       پایش دوره‌ای از انبارهای دانشگاه با آموزش انباردار و بررسی اسناد و مدارک و ساماندهی به وضع انبارها و موجودی انبار.

5.      تهیه فرم‌های 16 جهت الصاق درداخل اتاق‌ها.

6.       پیگیری درمورد بغل نویسی خودروهای دانشگاه دراستان.

7.      نظارت کامل برجابجایی اموال موجود درهراتاق.


ب: اداره رسیدگی:

1.        رسیدگی و کنترل اسناد صورت وضعیت پیمانکاران، تنخواه گردان ها، سپرده‌ها، عمرانی، حقوقی و کارپردازی.

2.       ارجاع اسناد برای واخواهی و رفع اشکال به واحدها.

3.      راهنمایهای لازم درجهت چگونگی تنظیم اسناد.

4.       استعلام از ادارت و سازمان‌های ذی‌صلاح تأمین اجتماعی، امورمالیاتی و ...

5.      ثبت اسناد در اداره رسیدگی.

6.       پایش نظارت برواحدهای تابعه استان.

7.      صدور چک و تأییدیه بانکی جهت تأیید تعهدات دانشگاه.

8.      پرداخت به موقع قبوض مصرفی و کلیه اسناد و کارپردازی و غیره.


ت: اداره اعتبارات:

1.        ثبت ماهانه تخصیص‌های جاری اختصاصی عمرانی مصوب و اصلاحی.

2.       تأمین اعتبار تنخواه ماهانه واحدها.


ث:دفتر اداری:

1.        ثبت عملیات مالی اعتبارات جاری، اختصاصی، عمرانی، سایر منابع سپرده‌ها، بازنشستگان، درآمدها درحسابهای مستقل.

2.       تهیه صورت‌های مالی حساب‌های مستقل دربخش های اعتباری مختلف.

3.      نگهداری حساب‌های دانشگاه.

4.       تهیه صورت مغایرت‌های بانکی کلیه حساب‌ها.

5.      بایگانی و نگهداری اسناد مالی استان و ایجاد فضای مناسب جهت این امر.

6.       ارائه مستمر عملکرد هزینه‌ی و بودجه‌ای به مدیریت مالی.

7.      ثبت سپرده‌ها و تضمیات.


ج : بودجه:

1.        دریافت و ثبت بودجه ابلاغی استان و ارسال بودجه واحدهای تابعه استان به مدیریت واحدها.

2.       تهیه شناسنامه آموزشی جهت کارکنان.

3.      پیگیری دوره‌های آموزشی کارکنان درچارچوب آموزش‌های مصوب.

4.       پایش مستمر وضعیت بودجه و عملکرد اعتبارات.

5.      ارائه گزارشات مستمر هزینه‌ای و عمرانی به مراجع ذی‌صلاح.

6.       پیگیری بودجه واحدها.