نام: پژمان محمدی ده چشمه
عضو علمی رشته جغرافیا مرکز شهرکرد و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی استان


سوابق پژوهشی


مقالات :

1-مقاله تحلیل مکانی-فضایی ساختار اقتصادی اشتغال در استان چهار محال و بختیاری به روش ضریب مکانی (رشد آموزش جغرافیا ، دوره ی بیست و یکم ، شماره 4 ، تابستان 1386 )

2- مقاله تحلیل بر نظام شبکه شهری در شهرستان شهرکرد ( فصلنامه سپهر ، دوره ی هجدهم ، شماره 72 ، زمستان 1388 )

3- مقاله بررسی پدیده سد معبر در پیاده روهای شهری ( فصلنامه سپهر دوره ی21 شماره84زمستان 91)

4-طرح پژوهشی در قالب نیاز های محلی استان چهار و محال و بختیاری ( بررسی و تحلیل وضعیت عمومی پیاده روها در شهر شهرکرد با حقوق و قوانین شهری دانشگاه پیام نور استان چ و ب )

5-نماینده دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد در تهیه و تدوین سند بهره وری استان چهارمحال و بختیاری در سال 1386

6-طرح پژوهشی در قالب نیاز های محلی استان چهار و محال و بختیاری (سطح بندی توسعه منطقه ای استان چهار محال و بختیاری با تاکید بر شاخص های مکانی فضایی)

-7 طرح پژوهشی در قالب اعتبار گرنت تحلیلی بروضعیت فضای سبز شهری در شهرکر

8- طرح پژوهشی و در قالب نیاز های محلی استان چهار و محال و بختیاری  تو زیع فضایی چگونگی استقرار و نظام سلسله مراتب شهری در شهرستان شهرکرد

9- طرح پژوهشی و در قالب نیاز های محلی استان چهار و محال و بختیاری  برسی عوامل موثر در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر شهرکرد)

10- طرح پژوهشی در قالب اعتبار گرنت بررسی تنگناهای فراروی توسعه صنعت گردشگری شهری(مطالعه موردی شهرشهرکرد)

سابقه تدریس :

همکاری در امر تدریس رشته جغرافیا در دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد از نیمسال اول 87-86 تا کنون

عضو علمی واحد اردل به مدت 4 نیمسال

سوابق کاری :

1-دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه پیام نور مرکز شهرکردتا سال1388

2-دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری1391

3-دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نور مرکز شهرکردتا سال1388

4-مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد از سال 1385 تا 1386

5-مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد از سال 1383 تا 1385

6-مسئول امور اداری دانشگاه پیام نور استان در سال 1386

7-کارشناس مسئول امتحانات و نمرات استان1387

8-مسئول برگزاری امتحانات پایان ترم استان 4 نیمسال

9-کارشناس مسئول خدمات آموزشی استان1387

10-دبیر سومین المپیاد ورزشی سراسری دانشجویی دانشگاه پیام نور در مرکز شهرکرد1385

11-مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان1389 تا کنون

12-مسئول و مدیرمجمع خیرین دانشگاه ساز دانشگاه پیام نور استان1389                                

13-  مدیر گروه علوم انسانی مرکز شهرکرد1389

14-عضو شورای اداری استان

15- عضو فعال بسیج اساتید

16-عضو شورای هم اندیشی اساتید استان 

17-مسئول ارزشیابی آموزشی اساتید استان  


آدرس محل کار:دانشگاه پیام نور استان دفتر نظارت و ارزیابی                                                                                      ایمیل mohamadi.pezhman@yahoo.com

تلفن مستقیم:32222833