رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان چهار محال وبختیاری 

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا مالکی

سمت: رئیس امور اداری و پشتیبانی

مدرک: کارشناسی ارشد

شرح وظایف:

1.        نظارت بر امور استخدامی کارکنان دانشگاه استان و مراکز و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط مربوط.

2.       بررسی و اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های اداری ابلاغی از سوی سازمان مرکزی و همکاری با مراکز و واحدهای تابعه به منظور حسن اجرای آنها.

3.      پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و تهیه و تنظیم برنامه نیازهای پرسنلی با همکاری واحدهای ذیربط در سازمان مرکزی .

4.       انجام مطالعات لازم درخصوص طبقه بندی مشاغل کارکنان دانشگاه استان و مراکز و واحدهای تابعه و ارائه نظرات مشورتی در این زمینه  با در سازمان مرکزی.

5.      نگهداری پرونده های استخدامی مورد نیاز در دانشگاه استان و جمع آوری و بروز رسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و اداری.

6.       بررسی تقاضا و مدارک دستیاران آموزشی و پیگیری مراحل بکارگیری آنها و انعقاد قراردادهای لازم براساس دستورات های ابلاغی از سازمان مرکزی.

7.      انجام مقدمات اعطاء پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی توسط کمیته منتخب دانشگاه استان و ارسال گزارش برای تائید سازمان مرکزی.

8.      ارسال درخواست های بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایی به سازمان مرکزی

9.       ارسال سوابق بیمه کارکنان مراکز و واحدهای تابعه به سازمان مرکزی پس از تائید صحت سوابق مربوط.

10.     ارسال درخواست انتقال کارکنان از سایر ارگانها به دانشگاه یا بالعکس به سازمان مرکزی.

11.     نظارت  بر انجام امور رفاهی کارکنان دانشگاه استان و مراکز و واحدهای تابعه.

12.    تهیه، تدارک و توزیع تجهیزات وسایل و ملزومات مود نیاز استان.

13.   نظارت بر نگهداری حسابهای تنخواه گردان و تنظیم اسناد مربوط به طبق ضوابط.

14.    نظارت بر اداره امور انبار و تحویل و تحول وسایل، تجهیزات، کالا و ملزومات دانشگاه استان و انبار گردانی به هنگام.

15.   نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی اعم از نظافت، نقل و انتقال وسایل و تجهیزات، ایجاد فضای سبز و تامین نیازهای عمومی دانشگاه استان.

16.    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.