نام و نام خانوادگی: کیوان ولی پور

سمت: مدیر مالی
مدرک: کارشناسی

شرح وظایف   :

1.       نظارت بر امور مالی و محاسباتی و تنظیم حسابها بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوط به صحت و سلامت آنها.

2.       نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3.       نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

4.       نگهداری حساب اموال دانشگاه و نظارت بر اموال براساس آئین نامه اموال دانشگاه

5.       اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت.

6.       انتقال وجوه با تائید مقامات مجاز براساس بودجه مصوب برای واریز به حساب مراکز و واحدهای تابعه.

7.       واگذاری تنخواه گردان پرداخت با تائید مقامات مجاز به واحدها و مامورینی که به موجب آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آن.

8.       تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات.

9.       پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار.

10.   تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی.

11.   پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعمل و واریز به موقع آن

12.   مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین.

13.   مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز.

14.   انجام اقدامات لازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور.

15.   نظارت بر وصول و ایصال درآمد و مطالبات دانشگاه مربوط و نیز مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی.

16.   نگهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی به انضمام اسناد و مدارک مربوط  و ارائه آن در موعد مقرر(صورتجلسات دریافت و پرداخت هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد) به مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی، رئیس دانشگاه و هیأت امنا.

17.   تائید عامل مالی و امین اموال و اعلام موافقت برای صدور احکام آنان توسط دانشگاه.

18.   نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل مالی و امین اموال به توجه به آئین نامه های مربوط.

19.   اقدام در مورد اعلام مانده مصرف نشده هر سال حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد برای اقدامات بعدی.

20.   اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل از ابواب جمعی عاملین مالی و سایر مامورینی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه و اوراقی که در حکم وجه نقد یا اموال هستند.

21.   تهیه و ارسال گزارشهای لازم برای مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی، رئیس دانشگاه و هیات امنا.

22.   شرکت در جلسات مناقصه و ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی.

23.   اعمال مدیریت بر کلیه امور مالی.

24.   همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی.

25.   انجام تحویل و تحول سوابق مالی با تنظیم و امضاء صورت مجلس و ارسال برای مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی و رئیس دانشگاه.

26.   انجام سایر وظایف و امور محوله از سوی مدیر کل امور مالی سازمان مرکزی.