«  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری»
 
ردیف
نام
تلفن داخلی
 
تلفن گویا
32263485
32261685
32261645
32261643
1
ریاست
روابط عمومی  داخلی 28
11
2
معاونت
18
3
مدیر پژوهشی
29
4
مدیر نظارت و ارزیابی
 
23
بخش حراست
5
مدیر حراست
30
6
کارشناس حراست
27
بخش اداری و مالی
7
مدیر مالی
12
8
مدیر اداری
14
9
آقای فروزنده
16
10
آقای عابدی
13
11
خانم مختارپور
15
کاربران دبیرخانه
12
آقای محمدی
13
13
خانم نادعلی
15
بخش عمرانی
14
مدیر عمرانی
26
15
کارشناس عمرانی
17
بخش فناوری اطلاعات
16
مدیر فناوری اطلاعات
33
بخش آموزش
17
مدیر آموزش
22
18
خانم شاهرخی
25
19
خانم صالح ریاحی
24
20
خانم یادگاری و مبینی
21
21
کارشناس فارغ التحصیلان
28
بخش فرهنگی
22
مدیر فرهنگی
32
سایر
23
آبدارخانه
19
24
نگهبانی
34
25
مهمانسرا
31
* پیش شماره استان چهارمحال و بختیاری ( 038)
نشانی: استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد- بلوار آیت اله کاشانی- خیابان وارث- پلاک دوم- دانشگاه پیام نور استان