لیست رشته های دانشگاه پیام نور واحد لردگان
حسابداری
علوم و مهندسی محیط زیست
روانشناسی
علوم ورزشی
مدیریت جهانگردی
مدیریت دولتی
مترجمی زبان انگلیسی
حقوق
علوم تربیتی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
ریاضیات و کار برد ها
علوم و مهندسی آب
 مدیریت صنعتی