مهم
قابل توجه دانشجویانی که نوع درس خود را الکترونیکی انتخاب کرده اند دانشجویانی که دروس را به صورت الکترونیکی اخذ نموده اند،
 می بایست از طریق " نام کاربری: شماره دانشجویی " و " گذر واژه: کد ملی
"
 وارد سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس
lms.pnu.ac.ir  شده
و از کلاس های الکترونیکی بهره مند گردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر