hvcadhfd hshjdn

ارزشیابی 1
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت ، دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی ، کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید.  

 امکان ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان از تاریخ 28/1/97 لغایت 5/3/97 خواهد بود.  دانشجویان می توانند در مدت یاد شده با مراجعه به سامانه گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی استاد ارزشیابی ، نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه بله را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند.

با عنایت به اهمیت نتایج این نظر سنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، بایسته است دانشجویان به صورت پر رنگ و با رعایت جانب صحت و صداقت ، در این ارزشیابی شرکت کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر