میان ترم
آخرین مهلت ثبت نمره میانترم نیمسال دوم 97-96

بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ 97/4/13می باشد.

مهلت ثبت نمرات دروس کار آموزی ، کار ورزی ، سمینار ، پروژه عملیات صحرایی انتخاب شده در نیمسال دوم 97-96 تا 97/7/30  می باشد.

ضمنأ مهلت ثبت نمرات دروس کار آموزی ، کار ورزی ، سمینار ، پروژه عملیات صحرایی که نمیسال اول 96-97 انتخاب شده است تا 97/3/30می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر