کارکنان اداره مالی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاریردیف

نام  و نام  خانوادگی

سمت

مدرک

معرفی 

1


کیوان     ولی  پور


مدیر مالی


کارشناسی


       
شرح وظایف

2


 محسن فروزنده

کارشناس مسئول  برنامه و بودجه

کارشناسی  ارشد             

         شرح وظایف

3

پروین مختارپور

کارشناس حقوق و دستمزد

کارشناسی

          شرح وظایف